Category: Language

World Arabic Language Day

World Arabic Language Day | உலக அரபிக் தினம் |December 18 அரபு மொழிக்கு தனியாக ஒரு நாளை ஐநா கொண்டாடுகிறது. 2010 முதல் இந்த “உலக அரபிக் தினம்” கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது (World Arabic… Read More